ตรา อบต.1

ดวงตราองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ความหมายตรา  “รูปกวาง 2 ตัวยืนอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าไม้มีภัยจากนายพรานเพราะว่า ตำบลท่าลาดมีแต่ความสงบสุขอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญยาหาญไม่จำเป็นต้องมีอาชีพนายพรานล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารอีก”

สภาพปัญหาและผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

 1. สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

1.1 ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม

1.1.1    ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

1.1.2    ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการและการจัดการ

 • ขาดแหล่งเงินทุน
 • อาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • ขาดตลาดรองรับผลผลิต
 • การเอารัดเอาเปรียบของพ่อค้าคนกลาง
 • ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 • อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
 • รายได้ไม่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต
 • ประชาชนไม่มีที่ดินทำกิน หมู่ที่ 4,7,8,9,11
 • ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ทำกิน หมู่ที่ 7,8,9,11
 • 2 ปัญหาด้านสังคม
 • 2.1 ประชาชนส่วนใหญ่ยังตกอยู่ในภาวะไม่มีงานทำ

1.2.2   ประชาชนยังไม่ได้รับการจัดสรรสวัสดิการและสังคมจากรัฐบาลเท่าที่ควร

1.2.3   ประชาชนยังไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

1.2.4   ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมขาดความสามัคคีในชุมชน

1.3 ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 • 3.1 เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก สายโคกตอง-ผักกาดหญ้า
 • 3.2 ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ  ทุกสายในหมู่บ้าน
 • 3.3 ถนนไม่เพียงพอ หมู่ที่ 1-19
 • 3.4 ประชาชนมีไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน  หมู่ที่ 4,11
 • 3.5 ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอ ทุกหมู่บ้าน
 • 3.6  ทางระบายน้ำไม่สะดวก หมู่ที่ 1-19
 • 4 ปัญหาด้านแหล่งน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร
  • ขาดน้ำดื่มที่สะอาด
  • ขาดน้ำเพื่อการเกษตร ทั้งตำบล
  • แหล่งน้ำตื้นเขิน
  • แหล่งน้ำไม่เพียงพอ
  • ขาดน้ำอุปโภคและบริโภค
 • ปัญหาด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรมและนันทนาการ
  • ประชาชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
  • ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนต่อ
  • จัดตั้งแหล่งให้ข้อมูลข่าวสาร
  • ส่งเสริมการกีฬาเยาวชน ประชาชน
  • ส่งเสริมการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี
  • ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชน ประชาชน
 • ปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
  • การกำจัดขยะ ที่ทิ้งขยะ และการเก็บขยะ
  • มลพิษประกอบการเลี้ยงสัตว์
  • การทำลายป่าไม้
  • การบำรุงรักษาคุณภาพดิน
  • การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำ
 • ปัญหาด้านการบริหารงานและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • ขาดบุคลากรเพียงพอและขาดเงินงบประมาณดำเนินการ
  • ขาดความร่วมมือจากสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
  • ขาดความร่วมมือจากประชาชน
  • ขาดความรู้และความเข้าใจ
  • ขาดการประชาสัมพันธ์
 1. ความต้องการของประชาชน
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ปรับปรุงถนนให้เดินทางสะดวก ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ และได้มาตรฐาน
  • ก่อสร้างถนนดินเพิ่มเติม
  • จัดหาน้ำกินน้ำใช้ให้เพียงพอ
  • จัดหาไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน
  • ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอ
  • การออกเอกสารสิทธิในที่ทำกินและการมีที่ทำกิน
 • ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ส่งเสริมการให้ความรู้แก่เกษตรกร
  • ส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรให้มีงานทำ
  • จัดหาอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกร
  • จัดหาตลาดรองรับผลผลิตให้แก่เกษตรกร
  • จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกร
  • อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
  • จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลาง
  • ให้ชุมชนปลอดยาเสพติด
 • ด้านการสาธารณสุข และการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
  • การป้องกันโรคระบาด
  • ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
  • สถานที่ออกกำลังกาย
  • สถานที่พักผ่อน
  • ความสะอาดเรียบร้อยของชุมชน

 

 • ด้านแหล่งน้ำ และน้ำเพื่อการเกษตร
  • จัดหาภาชนะรองรับน้ำ
  • จัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม
  • ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน
  • จัดหาน้ำดื่มที่สะอาด
  • ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

 

 • ด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรมและนันทนาการ
  • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
  • จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
  • ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนต่อ
  • จัดตั้งแหล่งให้ข้อมูลข่าวสาร
  • ส่งเสริมการกีฬาเยาวชน ประชาชน
  • ส่งเสริมการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณี
  • ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมแก่เยาวชน ประชาชน
  • การจัดหาสถานที่ออกกำลังกาย
  • การจัดสร้างสวนพักผ่อน สวนสาธารณะ

 

 • ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การจัดทำแนวเขตที่ดินสาธารณะ
  • การจัดหาที่ทิ้งขยะ รถเก็บขยะ และที่เผาขยะ
  • การตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่มีมลพิษ และเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม
  • การป้องกันการทำลายป่าไม้
  • การดูแลรักษาคุณภาพดิน
  • การดูแลรักษาแหล่งน้ำ
  • การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 • ด้านการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
  • จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม
  • หาแหล่งงบประมาณเพิ่มเติม
  • สร้างเวทีประชาคมในการหาแนวร่วมจากประชาชน
  • อบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายการพัฒนาบุคลากรให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น