องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และให้โอนบรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลท่าลาดไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดมีแนวเขตตามเขตของตำบลท่าลาดตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่

2.1 สภาพทั่วไป

1) ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชุมพวงมีระยะห่างจากอำเภอชุมพวงประมาณ 15.00 กิโลเมตร อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ    ตำบลชุมพวง

ทิศใต้                      ติดต่อกับ    ตำบลท่าลาด, ตำบลโนนตูม  อำเภอชุมพวง

ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ    ตำบลท่าลาด, ตำบลโนนรัง  อำเภอชุมพวง

ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ    ตำบลโบสถ์  อำเภอพิมาย

2) ภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดมี 2  ลักษณะ ได้แก่

  • – สภาพทางภูมิศาสตร์ทางทิศตะวันออกขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพด พืชไร่  มีลำคลองไหลผ่าน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมของประชาชนต้องรอน้ำฝนเท่านั้น  ถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง  และไม่สามารถประกอบอาชีพได้
  • – สภาพทางภูมิศาสตร์ทางทิศตะวันตกขององค์การบริหารส่วนตำบล มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะของที่ดินเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าว มีลำน้ำไหลผ่าน  แต่มีน้ำไม่ตลอดทั้งปี

3) พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด มีเนื้อที่โดยประมาณ 138.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 86,394 ไร่  จำแนกพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลออกเป็นดังนี้

 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน พื้นที่ทั้งสิ้น ทำนา ( ไร่ ) ทำไร่ (ไร่) ทำสวน อื่นๆ หมายเหตุ
1 บ้านท่าลาด 5,358 4,060 190 46 1,062  
2 บ้านโคกพะงาด 9,619 5,901 2,164 18 1,536  
3 บ้านหนองนกคู่ 6,638 4,304 1,136 40 1,158  
4 บ้านโคกกุงน้อย 6,113 3,901 1,660 35 517  
5 บ้านนาสีนวล 4,949 3,279 769 20 881  
6 บ้านโนนรังน้อย 2,030 1,730 140 12 148  
7 บ้านลุงประดู่ 5,499 3,282 1,180 15 1,022  
8 บ้านหนองปรือแก้ว 4,313 3,042 200 22 1,049  
9 บ้านโคกตอง 3,040 2,106 560 25 349  
10 บ้านหนองตะคลอง 6,189 3,481 1,175 100 1,433  
11 บ้านหนองทุ่ม 5,131 2,019 1,940 56 1,116  
12 บ้านหนองม่วง 4,535 2,737 483 24 1,291  
13 บ้านหนองตานา 3,707 1,912 125 46 1,624  
14 บ้านเหล่าจั่น 3,274 2,163 18 16 1,077  
15 บ้านหนองขาม 4,504 1,996 1,020 21 1,467  
16 บ้านสองคอน 2,773 1,498 150 14 1,111  
17 บ้านอุดมสุข 2,203 1,068 720 15 400  
18 บ้านโนนซาด 3,312 2,190 605 26 491  
19 บ้านบง 3,207 2,115 250 23 817  
รวม 86,394 52,784 14,485 574 18,551